top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящите общи условия и политики за защита на лични данни уреждат отношенията между дружесвото и всяко лице, което ползва  интернет страницата и/или  заявява услуги, предоставени чрез нея. По смисъла на тези общи условия, интернет страница (сайт) е https://www.partydjs-org.com/, регистрирана и поддържана от “Парти Ди Джейс“ ЕООД

(Party DJ’s Varnа).

Настоящите общи условия и политики за защита на лични данни са публикувани на интернет страницата на дружеството, като същите се считат за приети от лицата, с факта на посещение на сайта.

Запитване и/или заявяването на услуги чрез интернет страницата на дружеството посредством изпращане на запитване и/или съобщения на посочените адреси, страните се съгласвяват с настоящите общи условия и дават съгласие за обработка на предоставените от тях лични данни.

 

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запитване за избор на Водещ/DJ  за събитие се извършва само и единствено на посочените по-долу телефон и електронна поща - 0889 940 137 или  party_djs@abv.bg. Всяка друга кореспонденция се счита за неофициална, невалидна и не поражда права и задължения за “Парти Ди Джейс“ ЕООД

 1. При отправено предложение от Party DJ’s Varna за Водещ/DJ следва в срок от 5 календарни дни клиентът да потвърди избора си. Party DJ‘s Varna запазва правото си при запитване за същата дата от друг клиент, да се свърже и поиска отговор в по-кратък срок. След потвърждаване на ангажимента, Клиентът следва да заплати аванс в рамките на 5 работни дни, съгласно условия и срокове в изпратения от „Парти Ди Джейс“ЕООД договор. След изтичане на 5 календарни дни от потвърждението и липса на заплатен аванс от страна на клиента, “Парти Ди Джейс“ ЕООД и посоченото лице за водещи/DJ не е ангажиран със събитието на потенциалния клиент, като не възникват никакви задължения по отношение направеното запитване.

 2. След изтичане на 5 календарни дни от запитването и липса на отговор от страна на клиента, “Парти Ди Джейс“ ЕООД и посоченото лице за водещи/DJ не е ангажиран със събитието на потенциалния клиент, във връзка с направеното от него (клиента) запитване.

 3. Ако клиентът е избрал Водещ/DJ от “Парти Ди Джейс“ ЕООД, то същият следва да отправи запитване с конкретна дата за събитие, като в случай, че избраното лице има възможност да бъде ангажирано, то Клиентът, в рамките на 5 работни дни от полученото потвърждение от Party DJ‘s Varna следва да потвърди ангажимента.

 4. “Парти Ди Джейс“ ЕООД ще изготви и предостави на Клиента в най-кратък срок индивидуален договор според неговите нужди и желания. В договора ще бъде посочена банкова сметка и възнаграждение- аванс, което следва да бъде заплатено в срок от 5-работни дни след неговото приемане и/или подписване.

 5. “Парти Ди Джейс“ ЕООД има право да изпрати и/или предостави „Договор за сватбена услуга“ за преглед и корекции от страна на клиента. Клиентът няма ангажимент с попълване ръчно и/или електронно на предоставения Договор за преглед, но същия се съгласява с условията по договора, в случай, че не е отправено писмено възражения по конкренти съдържащи се в него каузи.  “Парти Ди Джейс“ ЕООД запазва правото си да изиска подписан предоставения и изготвен от дружеството договор, като в тези случаи, договорът не поражда действия за страните при липса на положени подписи.

 6. Водещият/DJ се счита за ангажиран след получено от клиента авансово заплащане. Останалата договорена сума следва да се заплати до 7 работни дни преди датата на събитиетo.

 7. Заплащането се извършва само по банков път по посочена от “Парти Ди Джейс“ ЕООД сметка.

 8. Party DJ's Varna работи със собствена техника и не се ангажира с техника на клиента или на заведението.

 9. Party DJ's Varna си запазва правото да изготвя и изпраща на своите клиенти индивидуални оферти, различни от посочените в този електронен сайт.

 10. “Парти Ди Джейс“ ЕООД има право да начисли допълнителни суми за транспорт при локации на събития, които се намират извън територията на град Варна.

​Забележка:  При съвместна  работа между Party DJ’s Varna и  избрана от Клиента сватбена агенция, сватбеният агент има право да се свърже с “Парти Ди Джейс“ ЕООД  и да поиска удължаване на сроковете по т.2 и т.3 от настоящите условия, като отправи запитване към лицето за контакт- Ивайло Василев, на посочената електронна поща и/или мобилен номер.

 

 • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

“Парти Ди Джейс“ ЕООД защитава Вашите лични данни като прилага подходящи технически и организационни средства,  за да не бъде допуснато неразрешен достъп, неразрешено и/или злонамерено ползване, както и загуба на същите.

Личните данни, които събира и обработва “Парти Ди Джейс“ ЕООД са във връзка с изпълнение на договорни отношения, при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

Всяко електронно съобщение, съдържащо информация като текст, глас, видео, звук или изображение, изпратена от Клиента по електронна съобщителна мрежа, която може да се съхранява, ще бъде изтрита след изрично отправено искане на Клиента.

Предоставените съгласия за съхранение и обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Клиента. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Във всеки един момент, може да бъде поискано изтриване на личните данни, в случай че същите биват обработвани от “Парти Ди Джейс“ ЕООД без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни са съгласно местното и европейско законодателство, като примерно, но не изчертателно:

-право на информация, като имате право да поискате информация дали и до каква степен обработваме личните данни;

-право на корекция-  имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним вашите лични данни;

-право на изтриване;

-право на ограничаване на обработването и др.

 

Допълнителни въпроси, свързани с настоящите Общи условия и Политики за защита на лични данни, както и във връзка с предоставяните от  “Парти Ди Джейс“ ЕООД услуги могат да бъдат зададени чрез запитване през създадените формуляри на интернет страницата на дружеството, чрез електронно съобщение и/или на посочения в настоящите условия мобилен номер.

Информация за нас:

“Парти Ди Джейс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в  гр.Варна, ул.„Патриарх Ефтимий“ №42, вх.Д, ет.3, регистриран в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 200694231, представлявано от Ивайло Василев Василев

Информация за контакт:

гр.Варна, ул.„Орех“ №7 В

електронна поща : party_djs@abv.bg

мобилен номер: +359 889 940 137

лице за контакт: Ивайло Василев, Таня Георгиева

PARTY DJ'S ORIGINAL 2009 е запазена марка с регистрационен номер № 00096430 от 28.04.2017г. към Патентно ведомство на Република България.

Ефектно осветление

Сватбената плейлиста

Тежък дим с "Nimbus"

bottom of page